Privacybeleid

Verwerking van persoonsgegevens voor werving

1. Verantwoordelijken voor en doeleinden van de verwerking

De bedrijven van de Groep SPIE, evenals hun filialen gevestigd in de Europese Unie, kunnen - als verwerkingsverantwoordelijke(n) - de door u doorgegeven persoonsgegevens gebruiken voor het beheer van hun wervingsactiviteiten. Deze verrichtingen hebben betrekking op de ontvangst en het sorteren van de ontvangen antwoorden, het beheer van de verschillende stappen van het wervingsproces en het uitvoeren van statistische studies over de wervingsactiviteiten. Uw gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.
In het kader van de hierin beschreven verwerking worden alle toepasselijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking, vernietiging en verlies van uw gegevens.

2. Categorieën en bronnen van de gegevens

De gegevens die op de website worden verzameld, vallen in de volgende categorieën: titel, voornaam, naam, geboortedatum, stad, land, telefoon, gezochte functie, belangrijkste opleiding, talen, beroepservaring, vrijwillige verklaring van het statuut van gehandicapte werknemer, profielen afkomstig van de sociale netwerken, curriculum vitae en begeleidende brief; in het kader van het verdere wervingsproces, geslacht, nationaliteit, persoonlijke en professionele contactgegevens, professionele en universitaire ervaring, huidig loon en loonsverwachtingen, gezinssituatie, identiteitsbewijs, bankgegevens, accounts op de sociale netwerken, voormalige en huidige hiërarchische verantwoordelijken, identiteit en contactgegevens van de persoon die u eventueel heeft aanbevolen. Ze worden rechtstreeks door u of op uw initiatief doorgegeven door uw profiel te importeren van de sociale netwerken (bijvoorbeeld: LinkedIn, Viadeo, Xing, Facebook). Het verzamelen ervan is niet van regelgevende aard maar is een voorwaarde voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst in voorkomend geval: u kunt het verzamelen van uw gegevens weigeren. Houd er echter rekening mee dat elke afwezigheid of weigering van mededeling van uw gegevens het sollicitatieproces kan annuleren.

3. Juridische basis en bewaring

Uw persoonsgegevens worden verzameld op basis van het legitieme belang van de verantwoordelijke om de werving te beheren en om het meest geschikte profiel voor de aangeboden functie te kiezen, met uitzondering van de gevoelige gegevens die worden verzameld. Uw gegevens zullen worden gebruikt voor het samenstellen van uw wervingsdossier in het kader van ons proces voor het onthaal van nieuwe werknemers. De standaard bewaartermijn is 24 maanden. Vóór het einde van deze termijn ontvangt u een e-mail waarin we aan u voorstellen om uw gegevens bij te werken. Als u niet binnen de in het bericht aangegeven termijn reageert of als u weigert, bewaren we uw gegevens niet. Uw gegevens worden dan uit onze databanken verwijderd. 

4. Ontvangers en doorgiften buiten de Europese Unie

Tenzij anderszins bepaald door de wet, regelgeving of een gerechtelijke beslissing zijn de verzamelde gegevens bedoeld voor de betrokken operationele afdelingen en de afdelingen personeelszaken van de bedrijven van de Groep waarbij u solliciteert evenals voor hun eventuele onderaannemers, in het bijzonder het bedrijf Talentsoft dat het beheerplatform voor sollicitaties host (front- en backoffice).
De verzamelde gegevens worden bewaard in Europa, maar zijn mogelijk buiten de Europese Unie toegankelijk voor filialen van het bedrijf SPIE Oil and Gas Services die gevestigd kunnen zijn in landen die niet over een voldoende beschermingsniveau beschikken. Er zijn standaard contractbepalingen gesloten met de betrokken entiteiten om ervoor te zorgen dat deze gegevens even veilig zijn als in de Europese Unie. U kunt meer informatie over deze waarborgen krijgen of een exemplaar ervan bekomen door te schrijven naar het onderstaande adres. 

5. Rechten en contact

Er wordt aan herinnerd dat u in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens en overeenkomstig de regelgeving inzake gegevensbescherming over de volgende rechten beschikt:

 • Het recht op toegang. U hebt het recht om ons te vragen of we persoonsgegevens over u bewaren en het recht om de mededeling ervan te vragen. 
 • Het recht op rechtzetting. U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht op schrapping. Met dit recht kunt u om de schrapping van uw persoonsgegevens vragen.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten, terwijl u uw recht op rechtzetting of verzet uitoefent. 
 • Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden uw persoonsgegevens in een toegankelijk en overdraagbaar formaat te verkrijgen om deze voor uw eigen doeleinden bij derden te kunnen gebruiken. 
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om deze op elk gewenst moment in te trekken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking. 
 • Het recht om instructies te geven over wat er met uw gegevens dient te gebeuren na uw overlijden. U hebt het recht om ons te aan te geven wat u met uw gegevens wilt doen of wie mag beslissen over het beheer van uw gegevens na uw overlijden. 
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. Dit recht wordt uitgeoefend bij:
  • Voor Frankrijk: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL
   8 rue Vivienne, CS 30223
   F-75002 Paris, Cedex 02
   Tel. +33 1 53 73 22 22 
   Fax +33 1 53 73 22 00
  • Voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit
   Rue de la Presse 35
   1000 Bruxelles
   Tel. +32 2 274 48 00 
   Fax +32 2 274 48 10
  • Voor Switzerland: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
   Feldeggweg 1
   CH - 3003 Bern

Om deze rechten uit te oefenen of vragen te stellen, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het onderstaande adres:

 • SPIE Operations - Direction des Ressources Humaines - 10 AVENUE DE L’ENTREPRISE - 95863 CERGY PONTOISE CEDEX.
 • SPIE France - Direction des Ressources Humaines - 10 AVENUE DE L’ENTREPRISE - 95863 CERGY PONTOISE CEDEX.
 • SPIE Oil and Gas Services - Direction des Ressources Humaines - 10 AVENUE DE L’ENTREPRISE - 95863 CERGY PONTOISE CEDEX.
 • SPIE Belgium – Direction des Ressources Humaines - Rue des Deux Gares 150 - 152  1070 BRUXELLES
 • SPIE Switzerland – Direction des Ressources Humaines - Alte Winterthurerstrasse 14b 8304 WALLISELEN